Bavite se vinogradarstvom ali želite promijeniti sortiment vinove loze ili tehnologiju dosadašnjeg uzgoja? Provjerite udovoljavate li uvjetima natječaja iz mjere Rekonstrukcija i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina (Vinska omotnica). Ako udovoljavate uvjetima, mogli biste ostvariti potporu do 750.000 EUR!

AUTOR

Tino Ivanišević

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

23. ožujka 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

Kome je mjera namijenjena i koja je njena svrha?
Glavni ciljevi mjere Rekonstrukcije i konverzija vinograda su povećanje konkurentnosti kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda te proizvodnja vina prema preferencijama potrošača. Unutar ove mjere korisnici mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Uvjeti za podnositelja prijave:
Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere Restrukturiranje moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti nasad).

Iznos potpore:
Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 750.000. Razina potpore iznosi 75 % prihvatljivih troškova a oni se dijele na troškove u naravi i troškove dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage. Zbog tržišnih poteškoća u sektoru uzrokovanih aktualnom pandemijom može se očekivati i povećanje intenziteta potpore na 90 % ukupnog prihvatljivog troška.

Prihvatljivi troškovi u sklopu natječaja su:
1. Zamjena sorte i premještanje vinograda
a. Restrukturiranje vinograda (krčenje, uklanjanje potporne strukture, odvoz i dr.)
b. Priprema tla novog vinograda (analiza, čišćenje, rigolanje, oranje, gnojidba i dr.)
c. Sadnja/cijepljenje novog vinograda (sadni materijal, potporna struktura i dr.)
2. Poboljšanje vinogradarskih tehnika (promjena sorte/zadržavanje iste sorte)
a. Promjena gustoće sklopa vinograda (međuredni razmak/razmak unutar reda)
b. Promjena potporne strukture (povećanje lisne površine)
c. Promjena nagiba/razine vinograda (promjene nagiba terena)
d. Izgradnja antierozijskih sustava u vinogradu (drenaža)
e. Izgradnja terasa i zidova
f. Tehničke instalacije u novom (restrukturiranom) vinogradu (potporna struktura)
g. Navodnjavanje (uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja)
Iznosi potpore određeni su po specifičnim aktivnostima a točan iznos uvećava se s obzirom na postojanje nagiba (po prosječnom nagibu koji je evidentiran u ARKOD-u). Početna vrijednost vrijedi za vinograde na terenima nagiba do 16 % dok se maksimalni iznos ostvaruje na vinogradima na parcelama sa nagibom višim od 26 %.

Aktivnosti u sklopu natječaja Iznos (ovisno o nagibu parcele)
Zamjena sorte i premještanje te promjena gustoće vinograda: 24.000 – 33.000 EUR/ha
Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla): 9.900 – 18.750 EUR/ha
Izgradnja antierozijskog postrojenja: 3.450 – 7.800 EUR/ha
Izgradnja terasa i zidova: 15.000 – 36.000 EUR/ha
Postavljanje potporne strukture u premještenom odnosno promjena potporne strukture u restrukturiranom vinogradu: 7.500 – 14.100 EUR/ha
Navodnjavanje: 4.050 – 7.200 EUR/ha

Doprinosi u naravi predstavljaju oblik rada za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje potkrijepljeno računima ili dokumentima jednake dokazne snage.
Sve aktivnosti/troškovi koji se mogu implementirati kroz rad mogu biti prihvatljivi za potporu kao doprinosi u naravi (npr. krčenje, priprema tla, sadnja koju odrađuje korisnik).

Dakle, moguće je ostvariti potporu za utrošak vlastitog rada, dok god je on evidentiran i oprema/strojevi koji se koriste se nalaze na popisu dugotrajne imovine.

Bitno je naglasiti da troškovi za doprinose u naravi ne mogu iznositi više od polovice ukupno prihvatljivih troškova. Najmanje polovica prihvatljivih troškova mora biti plaćena i dokumentirana računima ili dokumentima jednake dokazne snage. Vinogradari i proizvođači vina također mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda.

Financijsku naknadu (prilog VI Pravilnika) može ostvariti korisnik koji provodi mjeru restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda pod uvjetom da:

– je korisnik u zadnje tri godine prije donošene Odluke o odobrenju projekta u vinogradarski registar redovito prijavljivao podatke o berbi grožđa kao jedan od dokaza da je vinograd u rodu i u proizvodnoj funkciji;
– se planirani projekt provodi na vinogradu koji je stariji od 10 godina

Faze i maksimalni iznosi isplata u sklopu natječaja:
– Zahtjev za isplatu predujma – iznos zatraženog predujma ne može biti veći od 80% odobrene potpore umanjene za pripadajući iznos nadoknade gubitka dohotka
– Zahtjevi za isplatu potpore – do ukupnog iznosa tražene potpore za sve završene aktivnosti.
– Zahtjev za isplatu nadoknade dohotka podnosi se uz zahtjev za isplatu uz obavezno prijavljenu aktivnost krčenja. Iznos je do 100 % gubitaka pod uvjetom da su uredno popunjene Izjave o proizvodnji / Izjave o ostvarenoj berbi u prethodnim godinama.
Sadni materijal koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje mora biti proizveden i označen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze.
Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi.
Uz određene opće troškove, isključivo nabava sadnog materijala može početi prije roka početka provedbe projekta.

Neki od neprihvatljivih troškova u sklopu natječaja su:
– nabava poljoprivrednih vozila, strojeva i alata
– pokrivanje vinograda zaštitnim mrežama
– izgradnja ograda

Bodovanje zahtjeva za potporu
Prijavitelj u sklopu natječaja može ostvariti maksimalno 20 bodova a oni se ostvaruju po idućim kriterijima:

o Prilagodba postojećih vinograda novim tehnikama upravljanja – 5 bodova
o Zamjena sortimenta preporučenim autohtonim (4) / ostalim preporučenim sortimentom (3)
o Premještanje vinograda na područja većeg nagiba – 4 boda
o Prijavitelj je u sustavu ekološke proizvodnje – 3 boda
o Prijavitelj se nalazi području sa ograničenjima (GPP/ZPO/PPO) – 2 boda
o Premještanje uvjetovavano izgradnjom infrastrukture – 1 bod
o Mladi poljoprivrednik – 1 bod

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u sklopu ovog natječaja: 7.5.2021.

Imate pitanje?
Nazovite: 0913529070

PITAJTE NAS BESPLATNO